കണ്ണും പൂട്ടി വാങ്ങിക്കാം | Best Smartwatch at ₹1695 | Fastrack Revolt FS1

This is the best smartwatch, Okk, so foreign foreign foreign Fast Track in the reward s feature no problem: s calling feature settings Screen Time, Menu, Stylu, wibracje, intensities in a music player, głos, asystent, Muzyka, sterowanie kamerą, Muzyka, ćwiczenia oddechowe, weather alarm. https://www.youtube.com/watch?v=v_R8cH4qsP0

Amazfit GTR Mini Review – Najlepszy Smartwatch pod 10000 ? AMOLED, GPS, Sklep z aplikacjami

, Which is very accurate and beautiful too, And it is for both males and females., Because It is an Amazfit smartwatch, Just kidding The name fits, But this smartwatch is quite exciting. And I have been using this watch for Almost one week. With my primary watch, I will tell you all about it. […]

NEW G-SHOCK GBD-H2000Solar Powered Fitness Watch [HR, GPS, termometr]

It always performed pretty well now, three years later here we are, we finally have a sequel. The G Shock, gbd h2000, like I said its a GPS watch. It has Bluetooth, has solar charging thats why the battery should last forever as six sensors, including heart rate and blood oxygen, między innymi, Ill talk […]

Amazfit GTR Mini ReviewSmartwatch Combining Style and Functionality for Any Occasion

25, 42 m 1.28, AMOLED, 80, PAI, 5, 4, 5, SPO2, 10, 10, 1, SPO2, 120, 10, 8, 1, RS. https://www.youtube.com/watch?v=eL1PinQDHpQ

Eine Uhr für die OHREN?! James Bond wär neidisch… | Huawei Watch Buds

Knopf drcken, okay und jetzt steckst du einen davon in deinen Anus nein, was ja in deinen Arm aus, aber wieso einfach wir haben keine Zeit zu verlieren Musik und den anderen in dein linkes Nasenloch Musik, Okk, ist alles drin und jetzt und jetzt was ist jetzt nix. Ich will das aber Musik, Hej […]

In dieser Smartwatch sind Kopfhörer?! #WTF

Das die Akkulaufzeit tatschlich krass gut ist sie reden von ca, 10 Tagen durchgngiger Nutzung was so viel mehr. Ist als gewhnliches smartwatches also meine pixel watch Einheit, Tage und so eine Apple watch, auch und so eine Apple watch, ultra vielleicht, Trzy, Tage und auf den ersten Blick sieht das, Ganze aus wie, rzeczywiście, […]

Amazfit GTR Mini: Back to Basics! Everything You Need + Lower Price!

This is actually a very compact, slim and lightweight Smartwatch that Im actually wearing right now, but for this particular video I think we should head over to the desk. So we can check out the watch in further detail. Lets head over to the desk now in case, you are not familiar with the […]

Xiaomi Watch S1 Pro ReviewEverything you need to Know!

Dzisiaj, Ive got my hands on the beautifully designed xiaomi watch S1 Pro Music, so xiaomis latest Smartwatch featuring AMOLED display sapphire crystal glass, 5 Wodoodporność ATM, Długa żywotność baterii, Bluetooth, cores and lots lots more. Teraz. The retail price for this watch is around 300.. Now Inside the Box, you will find a […]

Apple Watch Ultra 200 Days LONG TERM ReviewAverage User Non-Fitness

Since I got the Apple watch Ultra as my main watch now coming from the Apple watch 7, I didnt actually expect that much to be a change since Im, just the average dad doing average dad stuff and Im not really into sports and doing a lot of Scuba, nurkowanie, extreme hikes and Im […]

MI FAVORITO!🥇REVIEW del APPLE WATCH ULTRA CLON con AMOLED

No esperaba que es una fluidez continua en todas las funciones en todos, los mens en todo digamos el deslizar por ejemplo de la corona, no que tenemos en este dispositivo y con el que nos vamos, moviendo, For, Wszystkie, mężczyźni, aqu ha sido, digamos la experiencia, ms Parecida que he tenido a un […]

19 Apple Watch Ultra Tips & Sztuczki (that make it worth it)

So in this video I wanted to share almost 20 tips and tricks that you need to know about the Apple watch Ultra, Który, moim zdaniem, makes it worth it. First off lets talk about the action button because I feel, like a lot of people. Dont realize the power that this button can […]

Huawei WatchBudsGame Changer or Gimmick?

Huawei have developed a revolutionary solution that gives you a few less things to worry about, and they call it. The Huawei watch but theyve taken truly Wireless noise, canceling earbuds and a smartwatch Fitness tracker and combine them into one Music. Now lets address some of the concerns that some people might have about […]