I tip mc qu gi, cng xp x, 500 ngn th by gi li lm mt con khc l, con Smartwatch t500 ca, hng, xe, tin, th, mnh, phi chu, no mun ly, hng, mnh c hp, r y l, ci hp, ca, n, cng, nn, ni, chung, l, Ng gi cng, cng ngh, thy cng, ok, Ci, Mp, tin, mnh, h? U, en nha ri y th trong y n c mt cp dy x, dy, ng, h, ch ln, bao nhiu, ti v, hi em ly; v, Mnh Nn qu, nn, l, tho mt tiu, lun ri mnh phi bit my by gi, em, h, c, tm, warranty bo Hnh ti trang phc linh ngy mt ln na nhng m c mt ci iu cc, k cc, k, m chng, ta thch, Ti thch ny ra l, ci, ny m kim loi khng bit v; hp, kim nhm, hy g ri, coi phim trong, ny cn g khng Ri Chia s, ci kiu, ny, l, ci chu, ny na th chu, ny bng ng chng thy bi Thu y y n thch nhng m ht yu lm ny n Thy c ngha, l, tt, yu, nhng m ci, ny n Ci bn; thn, ca, ci, sc, ny N ni vy n nh qu Vi li mnh thy ni, chung, l, hn, mnh, mua, ri, Ci, ny c 230.000, ten rt, so mua thy ci, ny khng c hng c th, anh, em, v g, cho, n nng theo trc, tri, l, bng, ra, ri, Thi, mnh B, qua phn, ny n tip tc tay, nhng d, kin, ca, chng, ta ton, din to l, th nghim li y nhim, cho hay vy, khng hoc vi, ci tm gi, l, 230.

000 th em yu min sao nu, tt vi, mnh nha theo, nh, mnh, nha mnh Thy th hay cho b, trong ny anh, sng n, So snh nc, tiu ca, thn, ln, Ni, chung, l, kh, ny phi khng, rt, l, p, nha ny, ci l, tm lng, ca, n, rt, l, p, ny l, mnh, tng, mt sng, ri, anh, em, thy sng Hc nhng m iu, khuyt, im, ca, n l, ch ny y Vy, l c gi, ti v; 230.000 th, lm g th, lm c ci, mn, hnh, t 11 ngn, hng thnh. I, u c h ny: th c 200 mt vi, chc ngn, thi, trc, l, nh, n rn ung, cao 200 anh y th t t mi v, l cm Nm, Nm ci mt tht, nm, ci, mt ng, h, bng, nh li vo y nhiu, hn, nm, ci; Nha ny ti Ci ny c hnh, ng lun, anh, em c hnh, ng lun, Ni, chung, l, n nhi kin, chen nh, coi, nh Apple trn, ph ny; l, hnh, nh m mnh, t chn mnh y mnh By gi, mnh ri By gi, anh, em m mun; N kinh v trong ci ci ci, giao, din, bng, th, n hn, em ci y l g Ngi c ti chung l, ci, ny cng nhiu, ngi, yu, ri, mnh, cng, khng c ni, nhiu, nhng, mnh c. I thm li quan tm ti cc: cp lc ca, ng, h, nn em, nhiu, khi anh, ny nhin, my tc h, Hay l, i Em c lc m cn cng vic gp, ci g m em, nh em gi phi ln, anh em coi li coi, ng, h, Qu m cc: loi cho, em n chn, qu, nn c mi, ci nh, l, ca, mnh, ci, ny cng, sao mnh, lm thy lu, qu, cn anh em, sao th, nu m c kin g th vi, cn em bn di video, ca, mnh y c phn, mnh Chnh h, p tht nh ta nn mc qu, cn in thoi ln n Phi khng ci phn m y y phn yu Cydia, ny th n em bt, loa ch, Open day LCD c nhng, ci, l, ging, nh, l, kiu, mnh, l, hai, ci, ting, Anh, hi, Rt cn cc ng dng ci t bnh thng mi th, nh, bnh, thng, khng c g thay.

I khng bit mnh o nhp tim ny kia, th, mnh s, l mt ci, ny tip chi, tit, hn g, Nhng, ci, v d, trong m cng m em. Li Vi: li mnh s, hng dn, cch, up hnh, nn C hnh; no ging, nh, vy, h, Ch c. I li nh vy thi qun na Khi m anh, em m xi, ci tn 500 anh em lu mt iu, l, mnh, nu m l, mua ci g Ci, ny xi, ri th, mnh, ngu, kht, ci kp na bit, sau ti v, tri, ma n Vit Nam; N ghi l trong nc ip67 nhng m phi ngh, l, khng ung, nc c khng, Ci g cng, vy, ta, tht, cht, l ci do ny; nn n, lm rt, cng, mang, ci, ng, v, n dn, mn hnh, rt, mng, mnh, ch, li n, khng c kh.

https://www.youtube.com/watch?v=Bf8CvWHZehA