0, iOS, 10, tr ln. A ch ln bt, ci, ny th hm nay cc th y th, khng c g, gp, mt ny, th, chng, ta s c, ny, Ni, chung, l, th, thao, nhp, tim n, th, trong, mu v, chng c, my cha em ht khng yu, nht, th, ra, sn, Phm ny t trn daoud linh lun ci, ci ci, i ang nghe anh em. I l c m mnh cng t lun phi ci, trn Facebook, l, mnh hiu, cn mi gim gi; ht; u rt, hay, khng, n g c, ri, n sau y nghe hp, ny li m ln li Ci bo qun, ci mt anh, em, nh, ci bo v; C: ci rt ln nh th, ny v, cn nhn li mua ca, mnh, tng, em, ca, ch, gi y cm, ln c thnh, gi, tr, sau y chng, ta s c Limbo y hng, dn s, dng qut by gi, ti app c phi nht, Iraq, kt ni C th heo Apple lun, ri, chng, ta s c, ci, n khng, dy, thit, k, cng, thi, ch, ging, Apple v, c; hai, dy, xc, ny cng, chic xe. I vo ci sc chuyn dng th vic, cng, vi y l, chng ta s c sch hng dn s dng na vy, thi, qut, p, ci, ci, ri, Anh, dch, ny h By gi, chng ta s c; ng, h, vi, mn, hnh, cong Vn. I qua ci dy eo g cao su anh em phi cao su ny mn hnh cong bc, yu ri, ch, k, n nhn, thy ngn, p, lun, em, Nhng m mt im, khc nh, tip em, ci, mn, hnh, cong, p, cha, Ok, mn, hnh, cong, p, ri Vin mn hnh cong, cng, p, ri, nhng, m n cc, em nhn thy khng phun, khng ton, din, vi, nh C nh, Tiu lun, khng, phun, sn, Vit dy, cao su ang cao su qu Lm do ngt, khng c g bn, ci v, ai c th, thay, Dy c nh ang xy ra xung li ch, l, hai dy di theo, kiu truyn, thng, ca, nhng, ci, ng, h, ct di cht, nh y ta s c logo, repro y l, kim loi vi, li khng c, kim loi, Ok, l c cng, l, rt tic; L hi thm gn em xong y v, n lc, p, vo ci, khung, vin kim lnh ngon, cha, khng, tin, xung, quanh, kim loi, ny ai c c; ng, l, nt, bm, ca, h, ch to ca, khc cng ci i mnh ch, l, khong, cch n cao Khong cch l, xa nht, phi n giy, l, sau th, chng ta s c nhng ci, cm bin o nhp, tim n bc; tranh ct y kh nng vn ampe Thn y n gin, th thi Th da i mi nng ging, nhau m ht, ci ri chng Ta xem c mt l, khng Lu, ri, ln cho, Cn ghi khng pro p nhng l, rt, cao cng, chng Vit ting Anh, ting, Tu y khng, Em c ting, Vit, n c mn, anh, em C c, ting, Vit, lun, lm t, p, nhng, hi b.

Li sau th phi y chm vo ny bit nh di chuyn n cc, ngun vui lng, qut, m c y chng ta s, Ci, mic, bluetooth, l, qun, o tay, eo, ln, tay, th, n s, nh th, ny th, dy, eo, n cao su ny n thoi; Mi l nghe ny n cc, kiu o sung trn Khng phi kiu cao su xong ri, l c ci trang tr Vch phng mch ngay th y Cho, mnh hi cht l, va tay mnh nhanh tay, ny n nghe, khng phi ly, ci mt ng, h, ny Lu y chc l, tm 40 khng phi to qu phi eo, va tay lun phi eo, ln, nhn n p, ch khng, tr, tin, ln, th, chng, ta, nhn, nhau nh, ny tnh yu, nh, l, ngi, ta s, nhn thy ci vin, mn, hnh, n hi di; Ok, mnh va kt ni, anh, em, v n bo cm nhn li tng anh em, mua, ng, h, mi, th, thng, hay, cp, nht, kim Loan ti v, email, khng, cn n lin tc; no aybar ang dng, phin bn, mi, nht, ri, Ok, cp, nht li dng, Pht ri y th, rt l, ni tip ci, ny ting Vit th, ny l, phin bn, li n, ng cam y l, ci, ny l, ting, Vit, nn, n hi li t, anh em ci, ny trong ci, ng dng. I pro ny ting Vit hon ton, lun y ci, ng, h, p, cha, ti vui bun, yu vi, chng lun, thi, Ci, giao, din, ca, n hi b, kht ri, ny ci, ny c k, hoch ny bch, 12, 3, em c chn, nh, n ci, vch, ngoi, Mn hnh ang v bn sau y th, ri cng, chy, lun, nh, ng, h, tht lun, i ng h, c lun nhng ci dao in tr li anh, khp nh, trong, ri y th, chng ta, xem, Th, th, giao, din trc.

I cn t my lp ri y chng ta s xem thy giao din, ng, h, cho, i anh em c th thy nt bm, n c l, xa y em, bm t ra hi siu hay thch, th y. I Tm Anh thy giao din, ny rt l, nguyn lun, nh, Ci, giao, din, n khng, c g, ni bt, lm giao, din theo hnh cc, em nh th, ny phi V y l, ang ting Anh li ting, Vit, n b li khng nn ci, ny lun Em Hi ng tic i chnh sng y cho. I sng mt y b anh mt sng hn ri t tri ra, ch, l, ci, em, nhng m khng, Em thy kt qu, ny nhn lun, ngang, ng xe ti du lch. U vit ting Anh y ting Vit hi li khng, bit: l v, sau, h, c cp, nht c khng, Vy, th, ting Anh. I li y nh ci cho ci t nh khi tri rt l bit: l lun nhp tim chy b, o oxy trong mu, nh ci, ny thi. I ng h: l chng nh, nhau v, ni chung, l, nhng ci cng nng nh, l, o vng, o sc khe, Chy, b bc, chn g y, ka ging, nhau, ht, vi c trong, vng tay, thng, minh, o c chng; ta s, ch, cn xem ci ci Mt vi c: ci hin, th, ca, n th, nhn ci p, my tnh khc ti y em c th thy rt, l, p, lun, h, lm t, tri, ra y Nhp, tim y, hot ng, ny thi tit ny c th, p, thm, nha, Nhng, ci, n mnh, Thch vo v t trn xung thng bo phn, trm, pin lch ngy gi cc, th t di ln, l n, i ci xin ch khng phi em, khng Token g chy, xa, l y chng, ta s c nhng, ci, tc, dng nhanh, va ny anh c l, Ngon con ng h, gi r.

https://www.youtube.com/watch?v=8dGyeIqKadg