I dng np griffiths, Ok, th mnh s, nhanh cho anh nghe, em, cho, anh, em, ci, nhn, tng, qut, nht, rng liu vi, con ph ny n c hay, khng, th; u tin, mnh, kch, thc, nh, kch, thc, th, 2; em ny; u l, kch, thc, 44m; Kch thc chun 44 mini lun anh em dng chung, ph kin, vi, c Apple c, th, v, thit, k, th. I hai con c lm file v: u hot ng tt nt ngun th con hw2, pro c nt, ngun, tht c th s dng c, cn con 2w Thng th ch, l, rt, ngun, ra, thi, Ngy mt lng. I sang mt lng th, con n cc em thng s, dng sc, l, sc, cng, khng phi Lm Trm, lun, l, ci y Cn con ny th s; dng sc, khng, dy, cng, ok, l, n y, Cn v phn giao din, th, sao c ph phn mn Hnh v sao hai con: u s: hu mn, hnh 1.7 inch c phn, gii th hai, con mnh, nh gi, l, ngang nhau, tuy, nhin th sng, con hw2 tt hn con ny, th c l ti. I li th con ny c mt ci chng l, mp, ming lm y ti a ti 30 pht anh em trong ci t thi gian sng ri, ti 30 pht con ny th khng c cht da sng lm mt pht Nhng m con ny mt pht, th Khng bit l pin n chp c bao lu, nu, l, ci phn, mn, hnh c sc nt Th hai, con ng n nha Thi mnh s.

I vo phn V phn Warface, i qua soi th em ny c khong tm 20 mt trn, ng h, ct l, nhiu mt p, cn em ny th ch c khong 6 mt thi, cn Tuy nhin trong ht con ny l, nhiu hn con ny c ti. Khong 100 mt ng 100 mt Cn con ny th li ch c khong. My chc mt t mnh s: si ang nghe bi, ht, v, phn giao, din v, sao ci phn, giao, din, chnh, th, thi, anh, em c th, thy c em, hnh, hk2, th, ni, bt, hn, v, n, fake rt, ging cnh, ai tun nhn, trn v, nhn N rt l, ging, so vi hng, lu y anh y xem mt con networkstream, mnh c y th, anh, em c th xem qua cc phn giao, din, ca, n, ny em nhn em li ci, phn th li lm ging y lun li ci, phn chy, ny Cn em ny th n ging, kiu tim trm, nghn, mu, sc, n cng, ging y, Ok, l, ngi, phn, giao, din, Cn v phn bt, trng th, sao mt th, ra, cc c c. Con hw th lun lun ni bt y l, siu mt b m, cn em ny th n ci capo th, l, fake m ci; l n s, khng ngi m bng; ci, ny n lt li n, ging, nh, n giao, din, ca, n nh, mnh, ni n Ging nh giao din, mn tim trm y rt, l, li cn giao din vi, ny rt p, lun vy, nhng m nh, ny ti bn, cho, anh, em, v, phn, lc, tay, sng, mn, hnh ca, iPhone, ny nh m nhc, my khng sc tay sng mn hnh Th mnh ra cn hw ny hw2 thng s, nhn hn, v, n cng, kh l chun Tuy nhin con ny th cng, khng n mc qu, trn g y t 1 n 2 giy Nhng m thnh, thong n li khng nhn cc chc nng, chnh th hai.

Con, u c, nghe gi, h, tr, phun, thng bo phone, ting, Vit th, hai con? U ok: khng p, nhng m ni, chung, l, cng, nhn c y mnh c th cho anh, em, xem, ci, phn Phone ny ni chung nh con ny con hw32 th n to b bt trt con ht ci thng th nh xu chung hai con. U khng c p lm thi mnh, nh, l, ngang, nhau, thi, cn c chc nng nghe gi, nhn, thng bo con ny th li khng, thng bo nht, qun, ht c ci, ny km hai con Pro th con pro full thng bo con ny th khng, phun N thiu mt my tao ch mt s, ht trong c nh, thi, ri, v, phn cm bin tin, th ng, nhin, ri em, ny th cm thy nh tim l cm bin anh em ht ghp, Google, fake, cn em hw2 trng th l cm thy nhp tim Zin Tuy nhin chun xc ca, my con ny. U khng cao c em ny sao i i em ny th cm n nh tht nhng m sao i tt hn Ti v n sng hn em ny. I ti hn th cc: chc nng vn ng th thao th hai con. U c, nhng m ni chung i cng ch cho c thi lm mu, thi, ch, cng, khng n thua, my anh n Gi, cho c c tnh nng y ch con dng; dng! N? U em ny th, cn c thm game na em pro ny c thm game na Tuy, nhin th anh em bit ri m ng c lag m n, lt, Hay l, chi kh, lm ngon, cng ch, thy vui, lm m chi, th, chc, l, ci, chi, khng, Tin th va thp m li, cn lt ri, tip n l, phn chng nhin s, dng v, pin th, sao ri em hw2 th li chn, lun, ni bt, lun thi lng pin, m mnh, nhn khng Nhn, thng m ch, nhn thng bo rng, Xem gi y Nhiu anh em feedback, li mnh c phi t 7 n 10 ngy lun Nhng, mnh s, dng th, chng, mnh li em, ny th ni, chung, l, pin th yu ri khong mt ci, thi, Cn v phn Kt ni th, sao ch, kt, ni g y em; Hw2 thng s dng cc web vip, pro y l mt app anh, em c thn, thuc Nhn, giao, din, ging Miami Heat lun, ri, phn, thng, bo n, ch c 1 s, ci, ht, vy, thi c chui ti mt th, ci g, ny mc rt, nhiu mt P lun Rolex cc, kiu nhng m rt, l, t mi, ci 1 ln nh C anh em thy rng, lm ra, mt ci, mt n khng, ny n gin, l, khng, h, r, tin c, mt l, c, 20.

000 y bn, m y ton, mt p, nhng m Ton phi mua; u bn; mnh, cng mua, th, ci, mt y nhng em ny mc d y nhng m Rolex fake nhanh, em nh, Em, nhn y du Lac, nhng m ch, ny n li khng phi l, ch e Mnh, Trung Quc, nh, tht khng, bit n; L, r g nhn, mi, l, mnh c tng Rolex nh, th, ny khng; ok, Cn em, ht, w2pro, th, n s, s dng, ci applelicious, my th cc, l c chui, ng, l, c ci, h, tr, full thng, bo nhng m em li nhn, thng bo nim, Tin yu qu th cng, khng, n thua, nhng, ni, chung, l, cng c Mnh, nh gi, l, cng ngang, nhau v, ht th nhanh nha ri v phn, like th, sao remix ca, hai con th; u rt, l to anh em nghe gi; th; u rt! L! Ok, lun Em th mic cho anh nghe xem qun th Loan anh em xem y mnh loi con ny nc sn th sn cng, rt, l, ging, nhau, lun, v, cng hon, thin th, cng mc trung, bnh tht, anh, nghe, ting nh to lun ri; ok, th, Trn y l, bi nh gi v, so snh ca, mnh v, trc hw2 Pro v, trc ht, ci Mai, thng, vi, phn, mn, hnh, hai con; u giy, lun nh, anh, Em, nhn, trong, video th, chng thy? U? U mn hnh iu khin di rt, l di anh, em nhm li mt ln na mi, thit, k, ca, n, A gi, nh gi c nhn ca, mnh, th, hai, chic, ng, h, ny, vi, mc gi, khong, tm, t 500, n, 600, ca c mt s; s G n r, hn n t hn, nhng n loanh, quanh trn y th, mnh ngh, l, anh, em, cng c th, tri, nghim, Nn, tri, nghim, Nu m anh, em, thch, nhng, con v c, ngoi, hnh ging, my Apple c thch s, dng c c, nt, ngun C: sc khng dy th em, ny l mt la chn, rt tt, Tuy, nhin th, cn cn nhc v thi lng pin, cng nh l mt m, cn nu anh em mun, pin trng mt m th c th quan tm em, hf 22, ny tuy nhin, th, H: tr thng bo li n khng ngon, v, n khng, phun thng bo ci, nhn thng bo n th anh em, cn c lun trc tip y n khng nhn con nh con ny n mi con im, mnh v phn mn hnh th vin dy, nh, nhau, Thi Nhng m con ny th c sng tt hn con ny th sng thp hn nhng m li c con.

https://www.youtube.com/watch?v=LV7sZIPfD7A