U nh Anh em no bit v: linh kin, phn, cng, th li comment, xem, l, main ca, n c; ok, khng, Mnh s, gn gng c li mt xu, i km l c mt dy micro, USB ng tic y l, mt thit, b, 300 th mnh ngh; L h nn trang b ci cng sc l, cng si th s, ngon hn v km, theo mt ci dock sc nh, ny mnh khng, thch, ci, dng, dc m c nhng, ci v, tr khp, ni gi, ng, h, cht, khi m xp, Ti v y l Mt con ng h, thp bc, ny khi lp, ra lp, vo sc, nhiu y th, nhng ci v, tr m chm, vo khp y lu di n s, gy ra b, xc dm hng, ny rt l, chu, o cho anh em thm mt ci, cun, giy, o C tay trc khi eo y nh mnh nc 7 nh ch, l, cch, hai, ngn, tay, so vi c, tay, trn, dy, n, cng c th, t s lun, eo, mt pht, l, khng, Ci, thit, k, kiu hnh, con nhng, ny l, mnh, lin, tng, t y N ging nh mi band phng to vy kiu, dng, cng, vi, tng, mu bc en cho cm gic y l, mt thit b, trong tay theo di sc, khe Chuyn, Nghip ton b, khung ca, ng, h, ny. U c: cht liu l, thp thm, ch, l, c sau lng lun, ci, mu bc, sng bng, nguyn thy ny eo ln, rt, p, n cc, k, sang khung, th c B, cong v, n ch, nh ln phn vin mn, hnh, thi, Ci, nhc, im ca cc; Ci dng ng h, thp, p, l, rt d b, bm vn tay, ny gy Lem nhem v, th hai, l b, xc dm th anh em ch, cn mua kem Meta, polis, trn, Lazada, khong 80.

000 nh, vo l, n li sng, bng, p, nh, mi, lun, tip Theo th mnh s, o kch c thc, t nh, tnh, c hai; u hm dy, kch thc ca, mnh, bng, thp, cho, mnh c ren, ren y s, n lm xc, ng, h, tm, 54, 55 mm mnh, cch xa mt xu m s, n xc, Anh, em, Cn chiu rng theo, kch c ca, hng a ra l, n ri, vo khong 38 mm mng nh Ui gii, i nguy him qu hy sinh v am m t vy 129 mm va chm, vo mn, hnh t mong, l, khng, sao kch c nh vy s Ph hp vi, chu vi, c tay, khong 165 cm tr ln nha, Ngoi, ra, th, chic, ng, h, ny mnh, cn th n c trng lng 82g c hai nt cng, Nhn, ging, nh, l, ch y cng, l, cht liu thp S, v, n, rt, l, sng C s: l sc cnh, bm, cng, cp, v, rt, l, tay nt, trn, l, c chc, nng bt, tt, mn, hnh, v, ngun nt di l, v, giao, din, ng, dng v, l, nt, back lun, cn lng ng h, th c cm cm bin quang hc pvg Ban? U th mnh thy rt, l, hoang mang, tng, Mua phi ci li khng c knh che cm cm bin nh l, kiu n vy ch, ph mt lp, nh, dng, keo, trong bo v, th phi chc, l, h, mun em, quang hc, o c c chnh xc Tt nht c th c v: nh l, ng h, ny, cn b lp ngc dy na Th mnh xem giy Hng, dn s, dng, l, xem c ng, khng y th, dy mc nh, ca, h, ng nh, ny kha dy nm di cn ng h, truyn thng; L ng h, thng minh, bnh, thng y th, kha, dy, n s, nm bn, trn, so vi c, tay, nh, ny c dy, eo, Th, c cht, liu l, silicon hi, cng, nhn, n rt, l, n gin, khng c, im, g, ni, bt, c, n c ci, Kha dy kha th c, lm bng, thp, Nhng m mnh, ngh nu, dp, ci logo, ca, Yanbi, vo th, nhn, n s, chuyn nghip, hn logo, th li c dp y ci dy ti kh, ny th c cht, liu l, cao su c nh, khng, tho c N ging, nh l, ci sm, xe, p c m t bm y kh, n khi, lu thng, ng, mch, Chnh, n s, gim t t thu li kt, qu, o p sut tm, thu, v, tm trng, mnh, thy l, o huyt, p, trn c tay s cm Nhn c r, ci mch, chnh, p, mnh, khi m ti kh, p; cht, u c: tay khi, x, kh c ting, nh, nh c ci, ai cao su rt, mng d, ci phn ti kh ny vo dy, eo, v, mn, hnh, ca, BP, Doctor pro s, khng Nh anh em ngh, l, ging, mi, n 7; u nh, thc t l, mn, vung c kch c 14 inch, nm, chnh, gia knh, mn hnh rt rng mu en bng gy hiu ng la th, gic Nu m cc; ci mt ng, h, nn en trng nh Trn vin vy Man, amoled nn, l, c cht lng hin, th, Rt, tt, mu, sc, rc, sc, nt, cao sng, mc kh, Tuy nhin, nu, nh m Gim, sng mc thp, nht th mu en li chuyn sang hi, nu nh ch khng en su nh cc; ci Loi men, amoled bnh, thng, Ngoi, ra, cng, khng, c chnh, sng, t ng, khng c cc: tnh nng, trm, Xng men, hay, l, p, lng bn, tay, tt, mn c ch, allon Display lun lun, hin, th, mn, hnh, chnh, ch, khng c ch, mn, troll, rt, gy, Tn pin knh mn hnh bm vn tay nh khng gy nh hng ti tri nghim s; dng cm bin lp c tay xng du khng, n nh anh em, cn nhc k y l, ng h, mc ch, chnh, ca, n theo di sc, khe nn, l, ng Qua ch trng v mn hnh hay, l, h, iu, hnh, ging, nh cc; ci loi, Smart thng, thng, vut bn, phi l, n s, truy cp, nhanh, o huyt p, ny nhp, tim v, sq2, khng c dng, vng, lp, cho, anh, Em s, phi bt, tr li V: mt ng h, vut bn, tri, l, giao, din, vo theo di hot ng, nhanh bt, t trn, xung, l, thanh trng, thi c chnh, sng bt, tt, bluetooth, chnh rung rung cn ny ch mc trung, bnh thi, Vo ci, t nhanh, ny ch, tit kim, pin T bo thc v khng lm phin pha di l, thng bo mnh, thy l, n b li phone thng bo ting, Vit, nhn c Phi n 30, 40 thng bo gn nht y V, nu c qu, nhiu thng bo th, n s, rt l lag Nu, nh M tin, nhn m khng c du th n s, hin, th, c ni, dung Tm, 3, n 4, dng khng, nhn c thng bo Zalo, cn y mnh c test tin, nhn c du ra, mt vi, nhng, ci, t c du y th, n s b, cch Ra nu m vut sang tri, th n s b, xa lun nha, Ni, chung, l, mnh, cng, khng, quan, trng, v, vn c Thng bo th.

U i mt ng h, th em, vn gi. I vo mt ng, h, thi c 3 mt ng, h, mc nh, mt ny hai, ba v, ci thm c tt c cc: mt t, khun mt Online, vo giao, din, ng dng th mnh, thy l, n hi, lc nh khng, ng, k, Ni, chung, l, dng, Th vn, Ok, thi c cc: tnh nng theo di sc, khe c trn, webgame, nh, l, o huyt p, ny o still 2 v, theo di nhp, tim cc, mn Tp, luyn, th, n, ch, c 3, mn bao gm c. I b ngoi tri my tp trong nh, ny v, chy b, ngoi tri, khng c GPS, v, n cng, khng ly, GPS t in thoi, ch, o c cc: ci ch s, nh, l, ca, nhp, tim, ny, qung ng. I li Face ny v: tc khng, ph hp, cho anh, em tp, luyn, th thao, mc ch, chnh, ca, n l, theo di sc, khe m c t bo thc nhanh ny anh em xt, ngay, trn, ng, h, lun check, calo, tiu hao theo di gic, ng Thi tit th n cng, rt, ln, n gin, khng c d on thi tit ca, cc, ngy, tip theo, HRV, l, ch s, bin thin ca, nhp, tim trong, ci, t th, anh, em c th, chnh cc, th lin quan ti mn hnh, nh, l, thi, gian, Ch mn hnh t 5 giy cho n 20 giy trnh sng, ny bt, tt cc, ci ch nh l Display v, lp c tay, Xem gi.

I mt ng h ny mnh ngh l con ny s, rt d s, dng, vi, c; ngi, gi, lun, ti v, nhng, ci, t ting Anh, ny n rt, l d, hiu, kt, ni vi in thoi, trn, iPhone pp Doctor, cn trn Android l, app Doctor Plus Nha Mnh thy l, giao din s, dng trn, ci, app, ny n rt, l, n gin d, s; dng; u tin, l cc, ci thng s; v, o huyt, p, ca, mnh, sng, nay, th, mnh c, o hai, ln, mi, ln, cch, nhau, 4, pht th mnh Thy l chnh lch nhau kh nhiu mt ln bo ng m ln Bo Cam, ny v, mi ln, o nh vy, th, n s c mt ci du chm, nm, trong, ci, khong, ca, biu, huyt, p, o spir2, th, khng c, o t ng s, phi, o Th cng thi gian, o mnh thy kh nhanh mt vo khong 20 giy, Cn y l theo di nhp tim ny y l mt con ng h, theo di sc, khe chuyn, nghip, nhng m, o trong khong thi gian li l, 10 pht mt ln, nu, nh M h, cho o theo thi gian thc, th, mnh, ngh, l s, ngon, lnh, hn, nhiu y l, ch s bin thin ca, nhp, tim HRV, anh, em s, ch, cn nhn, vo ci, thang, im, mu y thi, nh mnh, l, 93, im mu, xanh, l, ok, Ri Nht K, tp luyn, th s, lu y nha bc, chn calo, tiu hao theo di gic, ng th mnh, thy l, biu, ny nhn rt, l, n gin, khi m ng y th n khng theo di nhp, tim c kh, nhiu thiu, st mt ci, thit B theo di sc, khe y l, t lch c nhn v, t bo thc, thi, qun, l, ng, h, trong y nha, khoa mt ng, h, th, mnh, thy l, ch c 9, mt qu, t v, khng c mt ty bin theo, nh c nhn, Cn y L thng bo ny, tt c nhng, ng, dng, thng bo c n s, nm y khng c mc khc, anh, em, nhn, c thng bo Zalo hoc l, cc, ng, dng; khc; u nha iu, tuyt vi; v, hu ch, nht, trn, ng, h, ny l, anh, em C th theo di sc, khe t xa V d, nh anh em, tng, cho ng bo b, m ci, ng h, ny th anh, em s, ng, k, c mt ti khon na Follow ci ti khon m kt, ni vi, ng h, ny s, theo theo di C ton b cc: ci thng s, sc khe, t xa online nh, l, huyt, p, ny spu2 nhp, tim ch s, bin thin, HRV, kim nghim, thc, t mc o, huyt, p, chnh, xc, ca, chic, ng, h, ny mnh s, nh ch, hng, xm, ca, mnh, l Dc s i hc hin ang l, ch ca, nh thuc nh Ngc rt, uy, tn, trong xm mnh do mnh, khng phi l, mt ngi, chuyn su v, sc khe v, cc thit b y t; Ok, em cho, ch, l, ua, hin, em c mt ci, ng, H: thng minh c th, o c huyt, p, nn, l, em mun, nh, ch, kim nghim, xem, l, ci, mc chnh, xc ca, ci, ng, h, thng minh, ny n nh, th, no o huyt p chun nht th, ch c ni, mnh, rng, l, o bng.

My o huyt p c 12675 nhp tim ca, ch, l, 63 bnh, thng y th, huyt, p, ca, ch s, khng c; nh, th, ny; u nhng, m hm, nay, chc, l, ng trc, my quay ch hi, hp, ci, th, nht, ci, th, hai na l, mt Ma lnh th l, bao gi, cng, vy, thi, tit lnh, th, n s b, co, mch, co, mch, th, huyt, p s, cao hn, cho, nn, l, ci, thi, tit lnh, ny nhiu ngi, rt, l, ch, quan, khng, n ci, huyt, p, ca, mnh, th, nn, l, Nhiu khi l, khng kim tra, o huyt p mt cch, chnh xc th, cc bn, cn phi trn tim mt xu ny ngi ng, t th, nha, nu m t, th sai, th n cng s, nh, hng, n kt, qu, o v, trong khi, o th tuyt. I khng c ni chuyn c bit: ca chic ng, h, ny l, anh, em c th, xt lch, o trong ngy ch, thy chnh, xc ca, chic, ng, h, ny th, no th mnh ang, ang, b, hi hp y ny may mn qu th bnh, nhn ca; Ch hm nay li n kim tra, sc, khe, ng, h, thng minh, ny ch s, ca, my l, 11572 nhp, tim l, 87 huyt, p, ny tng. I chun y ci, my ny so vi ci. My l chun my o in t ny n s, bao gi, mnh, cng, phi chnh, lch, khong, 10 n 20 ml thy ngn nh theo ch, nhn, xt, l, ng, h, thng, minh, ny so vi ci, my o huyt p chuyn dng, l, chnh xc tng.

https://www.youtube.com/watch?v=9Hnbvwd3YDc